بایگانی برچسب برای: مسعود حبیبی

بیست بنا که هر معماری باید بشناسد

این کتاب صرفاً در پی ارائه تحلیل‌های مختلف از چند اثر معماری نیست و بیش از آن سعی دارد تا چگونگی صورت پذیرفتن چنین رویکردهایی را توضیح دهد

از آینده نگری معماران مدرن، تا آینده نگاری آرشی‌گرام

/
نقد و دسته‌بندی آثار آرشی‌گرام